PROMOSYSTEM

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

Poniższe warunki określają zasady współpracy pomiędzy PROMOSYSTEM Ewa Szczepanek z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), przy ulicy Barbackiego 105, NIP: 734-152-96-79 - zwanej dalej PROMOSYSTEM, a kontrahentami.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Użyte w warunkach współpracy pojęcia oznaczają:

 

a) „kupujący” - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna o której mowa w art.33(1) par.1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową działająca poprzez upoważnioną przez siebie osobę.

b „konsument” – osoba fizyczna dokonująca zakupu na użytek własny, nie związany z wykonywaniem przez nią działalności zawodowej lub gospodarczej.

c) „towar” – towary, usługi lub materiały będące przedmiotem zamówienia

 

 

II. Zamówienie i potwierdzenie zamówienia

 1.       Zamówienie przyjmowane jest wyłącznie w formie pisemnej i obowiązuje po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez PROMOSYSTEM. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.
 2.       Słowne ustalenia lub zapewnienia przedstawicieli PROMOSYSTEM dla swej ważności wymagają potwierdzenia w formie pisemnej.

 


III. Płatności

 1.       Podstawową formą płatności jest przedpłata przelewem lub gotówką w wysokości 100% wartości zamówienia brutto na podstawie faktury proforma.
 2.       W przypadku gdy kupujący lub konsument rezygnuje z realizacji złożonego zamówienia, zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez PROMOSYSTEM w związku z rozpoczęciem realizacji danego zamówienia w tym kosztów wykonania projektu.
 3.       Dokonanie wpłaty równoznaczne z akceptacją warunków współpracy z  PROMOSYSTEM.

 

IV. Realizacja zamówień

 1.       Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu pisemnego potwierdzenia zamówienia przez PROMOSYSTEM, co nastąpi po przesłaniu przez kupującego albo konsumenta kompletnego zamówienia, na co się składa:

a)             potwierdzenie wpłaty

b)            wymagane pliki graficzne

c)             akceptacja wizualizacji, projektu

 

 1.       Uzgodnione terminy dostaw mają charakter przybliżony. PROMOSYSTEM dołoży wszelkich starań, aby termin ten został dotrzymany oraz aby rzecz była dostarczona bez wad. PROMOSYSTEM nie ponosi odpowiedzialności związanej z zaginięciem towaru, zamówionego przez kupującego, jego uszkodzeniem podczas transportu, a także za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, które nastąpiły z winy przewoźnika.
 2.       Koszt dostawy towaru pokrywa kupujący albo konsument, których wysokość zależy od rodzaju przesyłki oraz jej wagi.
 3.       Kupujący albo konsumentmoże odebrać towar osobiście z magazynu PROMOSYSTEM ul. Barbackiego 105, 33-300 Nowy Sącz.
 4.       Jeżeli wysyłka towaru zostaje opóźniona na życzenie lub z winy kupującego lub konsumenta,  to przechowanie towaru może odbywać się również na jego koszt i jego ryzyko.
 5.       PROMOSYSTEM zastrzega sobie prawo tolerancji rozmiarów, kolorów i ciężarów towarów
  w granicach +/- 5%. Tolerancja ta wynika wyłącznie ze stosowanych powszechnie technologii drukarskich.

 

 

 

V. Projekty i prawa autorskie

 1.       Kupujący oraz konsument oświadcza, że dostarczona przez niego dokumentacja, będąca podstawą do produkcji towarów, jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i że uzyskał wszelkie wymagane przez prawo zezwolenia na korzystanie z praw osób trzecich.
 2.       Kupujący oraz konsument ponosi odpowiedzialność, jeżeli poprzez wykonanie jego zlecenia naruszone zostaną prawa osób trzecich. Kupujący oraz konsument zwalnia PROMOSYSTEM ze wszystkich roszczeń osób trzecich, jeżeli zostaną naruszone ich prawa, w tym zwłaszcza z obowiązku wypłaty odszkodowania za naruszenie tych praw.
 3.       PROMOSYSTEM  przysługuje, w stosunku do wszelkich projektów wykonanych przez niego, autorskie prawa majątkowe i osobiste.

 

 1.       Wszystkie produkty mogą być znakowane logo PROMOSYSTEM lub innym znakiem handlowym należącym do PROMOSYSTEM. Rezygnacja z oznakowania produktu jest równoznaczna z podniesieniem ceny o 30%.
 2.       Kupujący oraz konsument wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez PROMOSYSTEM produktów w materiałach reklamowych, stronie internetowej PROMOSYSTEM, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych PROMOSYSTEM co do jakości druku lub haftu. PROMOSYSTEM ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla kupującego oraz konsumenta.
 3. PROMOSYSTEM zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zamówienia z jakiejkolwiek przyczyny po zobaczeniu projektu. Naszą misją jest promowanie piękna w świecie poprzez realizowanie pięknych projektów. Odmowa wykonania zamówienia nastąpi w przypadku gdy projekt zawiera w treści o tematyce satanistycznej, okultystycznej, ezoterycznej, pornograficznej, wulgarnej, nieestetycznej, obrazobórczej lub innej naruszającej dobra innych osób.

   

 

VI.  REKLAMACJE I ZWROTY

 1.       W przypadku stwierdzenia, że otrzymana przesyłka jest uszkodzona kupujący ma obowiązek sporządzenia protokołu podpisanego przez przewoźnika. Brak takiego protokołu pozbawia kupującego prawa do składania reklamacji.
 2.       Kupujący niezwłocznie po otrzymaniu towaru zobowiązany jest do sprawdzenie otrzymanego towaru pod względem ilościowym, jakościowym oraz co do zgodności z ustalonymi wzorcami. Braki należy zgłaszać listem poleconym wysłanym w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni roboczych od daty dostawy pod rygorem bezskuteczności.
 3.       Konsument, może odstąpić od umowy zawartej ze sprzedającym bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7 składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu niezbędne jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail zamowienia@bedesigned.pl lub adres korespondencyjny PROMOSYSTEM.
 4.       Konsument  może skorzystać z gotowego formularza odstąpienia od umowy załączonego poniżej (Załącznik nr 1)
 5.       W przypadku odstąpienia konsumenta od umowy jest on zobowiązany niezwłocznie odesłać, sprzedającemu zakupiony towar na swój koszt a towar winien znajdować się w stanie nienaruszonym.
 6.       W razie odstąpienia konsumenta od umowy, PROMOSYSTEM zwraca konsumentowi wszelkie świadczenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 7.       Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, PROMOSYSTEM nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8.       Jeżeli  przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta albo kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb - towar produkowany na indywidualne zamówienie kupującego albo konsumenta -  nie podlegają ono zwrotowi ani wymianie.
 9.       Kupujący lub konsument może zareklamować zakupiony towar, jeżeli ma on wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność, lub nie ma właściwości o których istnieniu zapewniał sprzedający, lub też rzecz została wydana kupującemu lub konsumentowi w stanie niezupełnym
 10.   Kupujący lub konsument chcąc zareklamować zakupiony towar winien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedającym.
 11.   Zgłaszając reklamację należy podać wszelkie dane niezbędne do identyfikacji zamówienia w szczególności: imię, nazwisko, nazwę firmy, datę i numer faktury VAT, oraz opisać przedmiot reklamacji.
 12.   Sprzedający uwzględniając reklamację niezwłocznie wymienia wadliwy towar na towar wolny od wad.
 13.   Ewentualne nieprawidłowości w części dostarczonego towaru nie upoważniają kupującego albo konsumenta do reklamowania całej dostawy.
 14.   W przypadku produkcji towarów wg projektów przedłożonych przez kupującego albo konsumenta, PROMOSYSTEM odwzoruje projekt tak dobrze jak to tylko możliwe. Kolory  zostaną możliwie najdokładniej odwzorowane. Niewielkie odchylenia w kolorze są wynikiem technicznych właściwości materiału bazowego, w związku z tym PROMOSYSTEM zastrzega, że tego typu usterki nie są podstawą do reklamacji.
 15.   Kupujący lub konsument ma obowiązek udostępnienia reklamowanego towaru PROMOSYSTEM celem potwierdzenia wady.
 16.   Reklamacje przyjmowane są w ciągu 2 dni od daty otrzymania towaru przez kupującego i rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji.
 17.    Kupujący oraz konsument ponosi wszelkie koszty transportu związane z przesyłką reklamowanego towaru.
 18.   Reklamacje nie są uwzględniane jeśli dotyczą szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub w związku z opóźnieniem w odbiorze towaru przez kupującego albo konsumenta.
 19.   Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenoszona jest na kupującego. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia towaru przed przekazaniem go osobie trzeciej. To samo dotyczy towaru przekazanego do znakowania przez osoby trzecie.
 20.    PROMOSYSTEM ponosi odpowiedzialność za realizację zamówienia wyłącznie w stosunku do kupującego. Reklamacje wnoszone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.
 21.    PROMOSYSTEM może naprawić, bądź przyjąć jako zwrot, ewentualnie wymienić reklamowany towar, chyba że strony ustalą odpowiednie obniżenie ceny - w terminie 7 do 30 dni od dnia stwierdzenia przez PROMOSYSTEM zasadności reklamacji i po zbadaniu istnienia zgłoszonych wad w siedzibie PROMOSYSTEM. Sposób załatwienia danego zgłoszenia reklamacyjnego określa PROMOSYSTEM.
 22.    Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia kupującego albo konsumenta z obowiązku zapłaty na rzecz PROMOSYSTEM za złożone zamówienie.
 23.   Odpowiedzialność PROMOSYSTEM z tytułu wad towaru obejmuje wyłącznie szkody będące skutkiem zawinionego zachowania PROMOSYSTEM. Odpowiedzialnością PROMOSYSTEM nie są objęte tzw. szkody następcze oraz utracone korzyści. Co więcej odpowiedzialność PROMOSYSTEM zawsze ograniczona jest do zapłaconej przez kupującego ceny netto reklamowanego towaru i/lub usługi. Wszelkie dalej idące roszczenia odszkodowawcze kupującego ulegają wyłączeniu.
 24.   Jakiekolwiek roszczenia kupującego wobec PROMOSYSTEM z tytułu rękojmi są wyłączone.
 25.   PROMOSYSTEM nie ponosi odpowiedzialności za przydatność towaru do spodziewanego przez kupującego albo konsumenta celu, jeżeli nie sprecyzował on na piśmie wszelkich warunków dotyczących towaru.

 

 

 

 

 1. Zlecenie usługi znakowania towaru oraz zlecenie produkcji towaru

 

 1.       Składając zlecenie należy dostarczyć plik roboczy z grafiką 1:1 w formacie .cdr, lub .ai, lub .eps, w CMYK. Tekst należy zamienić na krzywe. Dostarczenie pliku roboczego w formie niezgodnej z powyższymi wymaganiami wiąże się z dodatkowymi opłatami związanymi z adaptacją grafiki.
 2.       Wzór do akceptacji wysyłany jest odpłatnie na koszt odbiorcy. Istnieje możliwość akceptacji wzoru na podstawie przesłanego drogą elektroniczną zdjęcia wzoru.
 3.       W wyniku procesów związanych ze znakowaniem jak również w związku z wadami ukrytymi towaru nieznaczna ilość towaru może ulec uszkodzeniu. W związku z tym PROMOSYSTEM ma prawo dostarczyć do 3% mniej towaru pełnowartościowego w stosunku do zamówionej ilości. Koszty powstałe z tego tytułu pokrywa kupujący albo konsument. Kupujący albo konsument zobowiązany jest uwzględnić możliwość zaistnienia powyższej sytuacji na etapie składania zlecenia na usługę znakowania towaru. W przypadku wymogu dostarczenia dokładnej ilości zamówionego towaru kupujący albo konsument zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. PROMOSYSTEM zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować straty wynikające z uszkodzenia towaru na etapie znakowania.
 4.       W zależności od podłoża i techniki znakowania dopuszcza się możliwość wystąpienia różnicy w kolorze pomiędzy ustalonym w zleceniu odcieniem, a faktycznym kolorem na przedmiocie stanowiącym realizację zamówienia, w zakresie +/- 1 odcień. Tolerancja wymiarów elementu znakowanego wynosi +/- 3%.
 5.       W przypadku znakowania na towarze powierzonym kupujący albo konsument zobowiązany jest do bezpłatnego udostępnienia próbki towaru celem wykonania testu znakowania.
 6.       W przypadku znakowania na towarze powierzonym PROMOSYSTEM nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte lub uszkodzenia mogące ujawnić się w trakcie procesu znakowania. W takiej sytuacji PROMOSYSTEM zastrzega sobie prawo do niezwłocznego wstrzymania produkcji i poinformowania o tym fakcie kupującego albo konsumenta.
 7.       PROMOSYSTEM zastrzega sobie prawo załączania oznakowań producenta na towarach produkowanych przez PROMOSYSTEM (metki, nadruk loga producenta).
 8.       Standardowo odzież oraz inne produkty pakowane są luzem w kartonach. Każdy inny sposób pakowania wiąże się z dodatkowymi opłatami.
 9. Zastosowana technika sublimacji na gotowym produkcie np. torbach powoduje niedobarwienia w kalandrowaniu w miejscach zgrubień np. przy wszyciu pasków do uchwytów w torbach i jest to efekt naturalny i dopuszczalny i nie może być powodem zwrotu.

 10. Kalandrowanie z obu stron powoduje naturalne przesunięcia nadruku względem drugiej strony i jest to dopuszczalne i  nie może być powodem zwrotu.

 11. Drukujemy w kolorach CMYK ustawionych w naszych maszynach drukujących na podstawie przysłanych przez klienta plików - i nie ma możliwości ingerencji w kolorystykę.

 

 1.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2.       Udostępnianie danych osobowych odbywa się dobrowolnie.
 3.       Poprzez rejestrację na witrynie www.bedesigned.pl kupujący albo konsument wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie informacji o nim przez PROMOSYSTEM z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr.133 poz.883 z późn.zm.).
 4.       Administratorem danych osobowych jest PROMOSYSTEM
 5.       Udostępniane dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych, w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez sklep www.bedesigned.pl
 6.       Dane osobowe osób korzystających z portalu www.bedesigned.pl są gromadzone i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 7.       Każda osoba, która przekazała swoje dane osobowe jest uprawniona do kontroli przetwarzanych danych, które jej dotyczą, a w szczególności do żądania uzupełnienie, uaktualnienia albo sprostowania tych danych a także żądania czasowego albo stałego wstrzymania ich przetwarzania. Ma też prawo do żądania ich usunięcia, jeżeli okaże się, że są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

 

 

IX. Ustalenia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w/w ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów między kupującym a PROMOSYSTEM jest sąd właściwy dla siedziby PROMOSYSTEM.

3. Składając zamówienie lub zlecenie na znakowanie towaru w PROMOSYSTEM zamawiający akceptuje powyższe warunki współpracy.

 

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 – Adresat: PROMOSYTEM, Barbackiego 105, 33-300 Nowy Sącz, tel. 184420445, email: zamowienia@bedesigned.pl

– Ja/My ................................... niniejszym informuję/informujemy..................... o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy............................................................ /umowy dostawy następujących rzeczy...................................................................................... /umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy.............................................

 /o świadczenie następującej usługi.............................................................................................

– Data zawarcia umowy( ............................) /odbioru( ........................)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)......................................................................

– Adres konsumenta(-ów)......................................................................................

– Data ......................

Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

Polityka prywatności sklepu Bedesigned

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres zamowienia@bedesigned.pl bądź telefonicznie pod numerem +48.184420445.